Portfolio / Place / China PRC / Shanghai / Shanghai 2003